Privacy

PRIVACYVERKLARING opgesteld o.b.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • Verwerken: Voor een goede uitvoering van het therapietraject verwerkt Ingrid Klooster, therapeut en praktijkhouder van Aurora-Bewustwording, praktijk voor regressietherapie in Harderwijk, persoonsgegevens van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de therapeut met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.
  • Persoonsgegevens: Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapietraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel/begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel-/begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door Ingrid Klooster ten behoeve van het traject.
  • Doeleinden: Ingrid Klooster verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel/begeleidings-overeenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden: het bieden van een optimale behandeling/begeleiding; het beheren van een cliëntdossier; het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte. In geval Ingrid Klooster geanonimiseerde persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketingdoeleinden wil gebruiken, vraagt zij hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming.
  • Bewaartermijnen: Ingrid Klooster zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard. Facturatie gegevens blijven conform eisen van de belastingdienst 10 jaar bewaard.
  • Beveiliging: Ingrid Klooster heeft als enige toegang tot de persoonsgegevens zoals vastgelegd in het cliëntdossier en heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.
  • Delen met anderen: In het kader van een optimale behandeling/begeleiding van de cliënt kan Ingrid Klooster de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Zo kan Ingrid Klooster besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien Ingrid Klooster dit voor het traject noodzakelijk acht. Ingrid Klooster vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandelovereenkomst..
  • Factuurbetaling: In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt Ingrid Klooster gebruik van diensten van derden, zoals een administratiekantoor en ICT-provider. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals facturering en hosting van data, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren.  Bij een factuurbetaling word je verzocht via Ideal te betalen en word je verwezen naar een website van een zogenaamde Payment Processor (Mollie Payments) door middel van een beveiligde verbinding. Ingrid Klooster verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met Moneybird is een bewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
  • Recht op inzage: Aantekeningen van sessies mogen direct gefotografeerd worden of kunnen later via de mail worden toegezonden, indien daarom verzocht wordt. Daarnaast heeft cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de therapeut. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de therapeut. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Ingrid Klooster, Mandenmakerstraat 105, 3841 VD Harderwijk. Aurora Bewustwording. www.regressietherapieharderwijk.nl