Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.  Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omgaan met je persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens. Als jouw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden. Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Of voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je    zorgverzekeraar: je naam, adres en woonplaats,  geboortedatum,  datum van de behandeling,  een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling regressietherapie’, of 'psychosociaal consult’,  de kosten van het consult


De officiele Privacy tekst van de GAT is in de praktijk aanwezig om door te lezen (5 pagina’s gortdroge tekst). Mijn website verzamelt geen cookies.